LokalnoVijesti

GRADSKO VIJEĆE IVANEC Najvažnija tema bila je zbrinjavanje otpada

Zanimljiva sjednica...

Uz nekoliko odluka vezanih uz gradsku prostorno-plansku dokumentaciju, među najvažnijim, a samim time i najzanimljivijim temama sjednice Gradskoga vijeća Ivanca održane u ponedjeljak 23. srpnja, bila je ona vezana uz zbrinjavanje otpada. Točnije, uz Odluku o izmjeni odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Najavljen revolt građana

Iako je zbrinjavanje otpada bila službena tema tek druge točke dnevnoga reda, o njoj se počelo raspravljati već tijekom Aktualnog sata, budući da su vijećnička pitanja i predloženi amandmani iz redova HDZ-a, ali i samog gradonačelnika bili usmjereni prema zbrinjavanju otpada i deponiji u Jerovcu.

Tako je HDZ-ove vijećnike zanimao razlog ukidanje besplatnog odvoza otpada za građane Jerovca, koji su tu povlasticu imali unazad 30 godina, odnosno od kako je deponij na njihovom području. Najavljen je i revolt građana, pa i mogući prosvjedi zbog takve odluke.

Ništa ne traje vječno

Gradonačelnik Milorad Batinić odgovorio je da nitko ne želi ukinuti tu povlasticu, već da se novom Odlukom o kojoj će se raspravljati tijekom dnevnoga reda, građanima Jerovca minimalna cijena javne usluge s kompostiranjem smanjuje za 23 %, što je analogija nekakvoj renti koju građani Jerovca mogu sada “konzumirati” obzirom da se u njihovoj blizini nalazi deponij. Budući da se i taj iznos plaća iz gradskog proračuna, odluka je u nadležnosti Gradskoga vijeća Ivanca. Prema procjenama, ubuduće će taj iznos biti nešto manji od sadašnjih 180 tisuća kuna.

Gradonačelnik je podsjetio i kako je Grad Ivanec do sada ispunjavao sve zakonski regulirane obveze, isplaćivao rentu kao obeštećenje za umanjenu vrijednost nekretnine građanima Jerovca u obuhvati 500 metara od deponije, ali rentu su primali i građani susjednog Dubravca u općini Klenovnik.

Građani moraju biti svjesni toga da ništa ne traje vječno, pa tako ni povlastice vezane uz život u blizini deponija, budući da se u konačnici teži i njegovom potpunom zatvaranju.

Odgodit će se primjena cijene javne usluge do 1. studenog

Iz same odluke, o kojoj se raspravljalo kao o drugoj točki dnevnog reda, prihvaćen je predloženi amandman HDZ-a, a u obrazloženju gradonačelnika Batinića moglo se čuti kako će ubuduće cijenu za socijalno ugrožene, uglavnom i za samačka domaćinstva definirati nekom budućom Odlukom o socijalnoj skrbi ili Odlukom o cijeni javne usluge zbrinjavanja otpada. Ono što prihvaćena odluka donosi su rokovi. Da se iz Odluke iščitati da će da se s primjenom  cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na ivanečkom gradskom području počinje, prema planu 1. rujna, no da će se odgoditi primjena cijene javne usluge, i to do 1. studenog.

U tom dvomjesečnom roku osigurat će se  prijelazno razdoblje za ispitivanje najučinkovitijeg postupka i načina uspostave sustava, odnosno omogućiti Ivkomu testiranje nabavljenog sustava čipiranja, evidentiranja i javne usluge gospodarenja otpadom. Tijekom spomenutog razdoblja, potrebnog i za nabavu spremnika za otpad, usluga zbrinjavanja otpada osigurat će se  postojećim kapacitetima i resursima, te će se za korisnike primjenjivati postojeći sustav plaćanja, dakle i dosadašnja cijena.  Kao što su i najavili vijećnici SDP-a na odluku su ostali suzdržani, ali je ona u konačnici prihvaćena s 12 glasova preostalih vijećnika.

Onečišćenje zraka u Horvatskom

Gradsko vijeće Ivanca na svojoj je sjednici, u ponedjeljak 23. srpnja, donijelo i Zaključak  o pokretanju procedure mjerenja onečišćenja zraka u mjesnom odboru Horvatsko, a temeljem pristiglih anketnih upitnika.

Naime, građani su anketirani o tome, smatraju li da je zrak onečišćen u toj mjeri da je kvaliteta zraka takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu života i štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, uslijed čega bi bilo potrebno obaviti mjerenja posebne namjene ili procjenu razine onečišćenja. Anketni je upitnik poslan na 143 adrese mještana Mjesnog odbora Horvatsko, i u gradsku upravu se vratilo 90 anketnih upitnika. Na njima se 57 anketiranih odlučilo pozitivno odgovoriti, 28 je bilo negativnih odgovora, a 5 anketnih upitnika bilo je nevažeće. O temi i zaključku raspravljali su i vijećnici HDZ-a i vijećnici SDP-a, nakon čega je ipak jednoglasno prihvaćen Zaključak o provođenju mjera posebnog mjerenja u Mjesnom odboru Horvatsko.

Uređenje užeg centra grada

Uslijed zahtjeva građana za revidiranjem građevinskih područja i uvjeta gradnje, potrebe revidiranja građevinskih područja na području ozakonjenja relativno većeg broja objekata, potrebe redefiniranja uvjeta gradnje za građevine proizvodne i poslovne namjene, analize i redefiniranja obuhvata obaveznih urbanističkih planova, te detaljnijeg određivanja uvjeta gradnje u zonama s potencijalnim opasnostima od klizišta, ivanečki Gradski vijećnici jednoglasnim su odlukama pokrenuli su 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja, 5. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Ivanca, te 3. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra grada Ivanca.

Donijeli su i odluku o prodaji nekretnine, obiteljske kuće i pripadajućih zgrada i zemljišta u Vukovićevoj ulici u Ivancu, po početnoj cijeni nešto većoj od 56 tisuća kuna, te prodaji voćnjak uz navedenu nekretninu za početnu cijenu od 4 tisuće kuna, a ukinuli su svojom odlukom, i svojstvo javnog dobra u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu na dijelu puta Kalnička površine 5 četvornih metara, stoga što je trajno prestala potreba za korištenjem dijela te nekretnine.

Tags

Povezani Članci

Close