BlogIzdvojeno

PRAKTIČNI SAVJETI Kako promišljati i prakticirati osiguranje u našem svakodnevnom životu

Potreba za sigurnošću - jedna je od temeljnih ljudskih potreba

Postoje stvari u životu bez kojih ne možemo: hrana, voda, san, mjesto za stanovanje, ali i potreba za sigurnošću – jedna je od temeljnih ljudskih potreba. Svi želimo osjetiti sigurnost da ako nešto pođe po zlu – imamo jamstvo da će nam netko pomoći.

Stoga se mnogi tijekom svog života odlučuju na osiguranje. Ukratko rečeno, osiguranje je gospodarska djelatnost kojom se zainteresiranim osobama pruža ekonomska zaštita od različitih rizika koji ugrožavaju njihov život, zdravlje ili imovinu. Ugovor o osiguranju sklapate s nadom da ništa neće poći po zlu, no ako kojim nesretnim slučajem dođe do štete od koje ste osigurani, društvo za osiguranje isplatit će vam osigurninu. Osigurnina, odnosno naknada iz osiguranja, ovisno o riziku od kojeg se osiguravate, može biti „pokrivanje“ štete kod osiguranja imovine ili tzv. osigurana svota kod osiguranja osoba.

Važno je zapamtiti:

Svrha osiguranja nije zarada na osiguranju, već zaštita od posljedica budućih štetnih događaja

Društva za osiguranje sa svojim pravilima i procedurama, u pravilu predstavljaju poluzatvoreni poslovni sustav za prosječnog građanina i klijenta. Da bismo kao odgovorne osobe koje žele osigurati svoje zdravlje i život, svoju imovinu ili poslovanje svoje tvrtke, a što ćemo definirati jednim pojmom – zaštitili svoju obitelj (!), moramo svakako biti osviješteni po pitanju rizika koji se nalaze svuda oko nas. Potom, trebamo znati kako s tim rizicima upravljati, a to znači da moramo biti informirani i educirani po dvije osnovne teme:

  • Kako kupiti osiguranje (naglašavamo_KUPITI), u skladu s našim potrebama i mogućnostima

  • Kako koristiti police osiguranja u slučaju nastanka štetnog događaja (ostvarivanje prava)

Kao i u svemu u našem životu, tako i kod osiguranja možemo koristiti dva pristupa: 1_samoedukacija i samoistraživanje, 2_suradnja s društvima za osiguranje, stručnim tvrtkama (agencije za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju), odnosno s osobama koje rade profesionalno poslove osiguranja.

Ovaj članak ima za cilj pomoći svakome tko promišlja osiguranje, kako da odradi prethodno rečeno – kako kupiti i kako koristiti police osiguranja – a gledajući to s pozicije prakse u osiguranju u Republici Hrvatskoj i s pozicije moga osobnoga iskustva, koje traje dovoljno dugo da se usudim savjetovati i druge.

Jeste li znali:

Omjer uplaćene godišnje premije/uloženog kapitala u osiguranje, u RH u odnosu prema prosjeku EU iznosi 1:7

Ovim člankom želja mi je dati svoj doprinos financijskom opismenjavanju na temu osiguranja te potaknuti osobe s dovoljno iskustva po pitanju ugovaranja raznih vrsta osiguranja i rješavanja raznih štetnih događaja – da zajedničkim promišljanjem, djelovanjem i suradnjom unaprijedimo kvalitetu osigurateljnih usluga u našem mikrookruženju (čitaj_Slavonija i Baranja).

KAKO KUPITI OSIGURANJE U SKLADU S NAŠIM POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA
Važno je zapamtiti:
Za sve što vam nije jasno, pitajte društvo za osiguranje kod kojeg ste se osigurali ili agenciju/brokera preko kojih ste ugovorili policu osiguranja.

Društvo za osiguranje pravna je osoba koja pruža usluge osiguranja, s kojom sklapate ugovor o osiguranju. Ugovorom o osiguranju obvezujete se platiti premiju osiguranja (cijenu osiguranja, odnosno dogovoreni novčani iznos koji ćete plaćati društvu za osiguranje), a društvo za osiguranje zauzvrat se obvezuje isplatiti osigurninu, ako se dogodi osigurani slučaj, od čijeg ste se nastanka osigurali.

Informacije ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju, opći i posebni uvjeti osiguranja te pojedine klauzule – moraju vam biti predani prije sklapanja ugovora o osiguranju.

Uvjete osiguranja dobro proučite prije samog sklapanja ugovora o osiguranju i pitajte društvo za osiguranje ako vam nešto nije jasno. Polica osiguranja, pripadajući uvjeti osiguranja i pojedine klauzule, zajednički predstavljaju ugovor o osiguranju. Oni predstavljaju „osobnu iskaznicu“ vašeg osiguranja i stoga biste se trebali dobro upoznati s njihovim sadržajem.

Osnovni elementi police osiguranja su sljedeći:

• ugovorne strane
• osigurana stvar ili osoba
• osigurani rizik
• trajanje osiguranja i vrijeme pokrića
• iznos osiguranja ili limit pokrića
• iznos premije
• datum izdavanja police
• potpisi ugovornih strana
Ako se slažete sa svim stavkama navedenim u ugovoru o osiguranju, a posebice s uvjetima osiguranja – sklapa se ugovor. Međutim, da bi do sklapanja ugovora uopće došlo, u pravilu vi morate povući prvi potez i podnijeti ponudu društvu za osiguranje. Pritom ta pisana ponuda ima rok unutar kojeg društvo za osiguranje odlučuje pristaje li na nju: ako je uvjet za sklapanje ugovora vaš liječnički pregled, društvo za osiguranje mora se očitovati u roku trideset dana, a ako takav pregled nije potreban, rok je osam dana. Ako društvo za osiguranje u navedenim rokovima ne odbije vašu ponudu za sklapanje ugovora, a vaša ponuda ne odstupa od uvjeta društva za predloženo osiguranje, smatrat će se da je ugovor sklopljen.

Važno je zapamtiti:

U općim i posebnim uvjetima osiguranja detaljnije su propisane sve Vaše obveze i prava, kao i obveze i prava društva za osiguranje.

Agencije za zastupanje u osiguranju kao i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju imaju zakonsku obvezu ugovoriti profesionalnu odgovornost.

S iskustvenog aspekta, za dobru policu treba prethodno izraditi dobre podloge, što bih inženjerskim rječnikom nazvao „nacrt osiguranja“. U osigurateljnom žargonu to se zove tender za osiguranje i izrada toga dokumenta podrazumijeva zajednički rad ugovaratelja osiguranja i stručne osobe za osiguranje. To je dakle ključni dokument, u fazi ugovaranja osiguranja, kojim se definiraju potrebe ugovaratelja osiguranja, a kod osiguranja pravnih osoba čak se definiraju i premijski limiti.

Kvaliteta toga dokumenta direktno ovisi o stručnosti i iskustvu osoba koje ga izrađuju pa je moje iskustvo da se treba koristiti usluga profesionalca iz agencije za zastupanje ili brokerske kuće za osiguranje – koja se, uostalom, ne naplaćuje od ugovaratelja osiguranja!

KAKO KORISTITI POLICE OSIGURANJA U SLUČAJU NASTANKA ŠTETNOG DOGAĐAJA

Franšiza je pojam u osiguranju koji podrazumijeva sudjelovanje osiguranika u šteti. Važno je imati na umu da će za iznos ugovorene franšize, koji može biti izražen u novčanim jedinicama ili u postocima, biti umanjena osigurnina prilikom njezine isplate osiguraniku. Primjerice, sklopite ugovor o kasko osiguranju automobila i posebno ugovorite franšizu u iznosu od 2.000,00 kn, koja mora biti naznačena na samoj polici osiguranja. Dogodi se prometna nesreća, vi postavite zahtjev za isplatu osigurnine društvu za osiguranje i ono isplaćuje iznos umanjen za 2.000,00 kn, odnosno za visinu ugovorene franšize.

Važno je znati:

Garancijski fond pri Hrvatskom uredu za osiguranje_HUO nadoknađuje štete nastale uporabom neosiguranog i nepoznatog motornog vozila.

Kod štete od neosiguranog vozila imate pravo na naknadu cjelokupne štete (imovinske i neimovinske), a kod štete od nepoznatog vozila u pravilu imate pravo samo na naknadu neimovinske štete (samo iznimno i na naknadu cjelokupne štete).

Praktični savjet:

Kako doći do podataka o tome gdje je osigurano vozilo s kojim ste se sudarili? Ako vam se dogodi prometna nesreća, prvo što biste trebali učiniti jest razmijeniti podatke o osiguranju s vozačem drugog vozila. U slučaju da to nije moguće, na internetskim stranicama HUO-a (www.huo.hr) u rubrici_Provjera osiguranja, upisom registracijske oznake možete jednostavno provjeriti kod koga je osigurano vozilo s kojim ste se sudarili.

Praktični savjet:

Kada s nekim od društava za osiguranje uđete u nesporazum, pomislite kako bi bilo odlično imati objektivnu treću stranu na koju se ne može utjecati i koja će dati svoje objektivno i stručno mišljenje…

Pa tako, kada govorimo o sporovima između društva za osiguranje i štetnika (onaj tko je krivac za štetu) te sporovima između društva za osiguranje i oštećenika – postoji institucija pri HUO_Centar za mirenje. Pri njemu je proces mirenja neformalan, postupak je brz te se poštuju volja i želje obiju strana. Izmiritelji su nepristrane osobe, suci ili u struci istaknuti pravnici koji nastoje dati zadovoljavajuće, kompromisno rješenje, a troškove postupka snosi društvo za osiguranje. Više informacija o postupku mirenja/medijacije može se naći na internetskim stranicama HUO-a.

Moja osobna iskustva s radom Centra za mirenje pri HUO pozitivna su i zagovornik sam korištenje toga instituta medijacije – za mirno/brzo/jednostavno/besplatno rješavanje sporova.

Na kraju, jedan praktični savjet koji se preporuča svakome kada nastane štetni događaj: PRIJAVA ŠTETE ključni je dokument kojim započinje postupak prijave/rješavanja štetnog događaja i treba ga odraditi u suradnji sa stručnom osobom, odnosno osobom preko koje je kupljena polica osiguranja. To podrazumijeva pažljivo čitanje police osiguranja kao i uvjeta/klauzula – prije ispisivanja obrasca_Prijava štete.

Zaključak

Financijska pismenost, u ovom slučaju govorimo o poslovima/uslugama osiguranja, svakim je danom sve aktualnija i potrebna je svakoj osobi, bez obzira na godine života, zanimanje i društveni status.

Primjeri neprimjerene usluge i razloga nezadovoljstva uslugom :

prodajno osoblje pružatelja usluge brine samo o svojoj naknadi/proviziji te nudi usluge koje nisu prikladne pojedinom korisniku: npr. nuđenje dionica osobama starije životne dobi, nuđenje kompleksnih investicijskih proizvoda osobama slabije financijske naobrazbe

korisnik nema informacije o tome hoće li eventualni dodatni troškovi tijekom pružanja usluge biti prebačeni na klijenta

pružatelji usluga smanjuju izbor razumljivih i jednostavnih usluga i počinju nuditi prvenstveno kompleksne usluge koje nisu u najboljem interesu klijenata

prodajno osoblje pružatelja usluga sugestivno nudi neprimjerenu uslugu računajući na emocionalnu reakciju klijenta (npr.: „Ovo je dobro za budućnost vaše djece”).

prodajno osoblje pružatelja usluge računa na nezainteresiranost i inertnost korisnika te ga zadržava na staroj usluzi i ne nudi mu novu iako je povoljnija za korisnika

nuđenje i prodaja dodatnih usluga u paketu” s dugoročnim posljedicama osobama kod kojih je to neprimjereno (npr.: nuđenje ugovora o životnom osiguranju kao dodatne „beneficije” u slučaju otvaranja tekućeg računa)

nuđenje i prodaja usluga koje podrazumijevaju informatičku pismenost osobama starije životne dobi koje nemaju potrebne vještine za realiziranje tih usluga (npr.: internetske usluge)

Novim Zakonom o osiguranju (koji će biti donesen uskoro) te pravilima poslovanja propisanim od strane EU (uredba GDPR u primjeni od 25.5.2018., direktiva IDD čija primjena slijedi od 1.10.2018.) dodatno se štiti interes kupaca i njihovih osobnih podataka – da se smanje zlouporabe kao posljedice financijske nepismenosti/nezainteresiranosti korisnika financijskih usluga/proizvoda te da se podigne nivo usluge prema većoj profesionalizaciji i transparentnosti djelatnika u poslovima osiguranja.

Tags

Povezani Članci

Close