Vijesti

SMEĆE Elektroničko očitanje, čipovi, GPS praćenje, video nadzor, kazne…

Evo koje su novosti oko prikupljanja smeća, a izmjene kreću već od 1.7.

Pružanje javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Odluci JLS- počinje od prvog srpnja ove godine, rečeno je danas na konferenciji za novinare Čistoće d.o.o.. 

Građani su dobili “Izjava i cjenik”  s prijedlogom Davatelja javnih usluga (kolona 1) koje bi morali popuniti (kolona 2) i vratiti u roku od 15 dana Davatelju javnih usluga. Ukoliko se Izjave ne vrate Davatelju javnih usluga smatra se da je Korisnik suglasan sa dostavljenim prijedlogom.

Novina u odnosu na postojeći način je sakupljanje BIORAZGRADIVOG komunalnog otpada (posude) i otpadne METALNE ambalaže (vreće).

BIORAZGRADIVIM KOMUNALNIM OTPADOM u okviru Javne usluge smatra se:

– otpadni papir i karton prikuplja se odvojeno od biootpada. Od 2002. godine već se prikuplja zasebno od svog ostalog otpada.
– biootpad postupanje na dva načina: prikupljanje putem spremnika ili ”kućno kompostiranje”.

Prikupljanje putem spremnika primjenjuje se kada Korisnik nije u mogućnosti obavljati ”kućno kompostiranje” te u tom slučaju zadužuje od Davatelja usluge namjenski spremnik (posuda) za odlaganje biootpada. Uz posudu Korisnik preuzima i upute o tome koje se frakcije biootpada mogu odlagati u posudu. Učestalost prikupljanja je 52 puta godišnje odnosno jednom tjedno.

”Kućno kompostiranje”

Korisnik na obračunskom mjestu sam obavlja proces kompostiranja svojeg biootpada putem kompostera ili kompostišta. Kućno kompostiranje smatra se aerobnim postupkom biološke razgradnje. U slučaju ”kućnog kompostiranja” Korisnik potpisuje Izjavu da će kompostiranje biootpada obavljati sukladno zakonskim propisima, a naročito na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš te osobito kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti i spriječila pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom. Ako se prilikom primopredaje bilo koje duge vrste otpada uoči da se u spremniku nalazi biootpad o istome će se poduzeti propisane mjere za aktiviranje ugovorne kazne.

Posude – postupak javne nabave od listopada 2017. godine još je u tijeku poradi uloženih žalbi (uzastopno 3 žalbe – u svakom koraku postupka nabave po jedna žalba). Konačna odluka DKOM-a očekuje se kroz 15-tak dana. Posude su namijenjene za potrebe odlaganja biootpada i otpadne plastične ambalaže.

Cijena obvezne minimalne javne usluge

Obvezna minimalna javna usluga je dio Javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela ”onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje sve troškove: nabave i održavanja opreme za prikupljanje svih vrsta otpada obuhvaćenih Javnom uslugom, obveznog minimalnog obilaska obračunskih mjesta i prijevoza otpada do mjesta pretovara ili obrade, rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada preuzetog jedanput godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, odvojenog sakupljanja i obrade biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije nadoknadio Davatelju usluge.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

Kada je Odlukom JLS-a kriterij za obračun količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, tada cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena tog spremnika i broj pražnjenja u jednom mjesecu.

Kada jedan Korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan. Kad više Korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Ugovorna kazna je iznos koji je korisnik usluge dužan platiti davatelju javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju nemogućnosti utvrđivanja odgovornosti pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti Korisniku usluge obvezu plaćanja namjenske naknade u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom građevine za sakupljanje i obradu komunalnog otpada) kao i sanacije neusklađenog odlagališta na području te jedinice lokalne samouprave. Naknadu obračunava Davatelj usluge u ime i za račun jedinice lokalne samouprave, a ista se obračunava Korisniku usluge po jedinici volumena miješanog komunalnog otpada predanog davatelju usluge.

Obveza Korisnika usluge da Davatelju usluge plati iznos naknade nastaje za obračunsko mjesto. Naknada je javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave te se može koristiti samo za gore navedene namjene, a obračunava se putem računa za javnu uslugu te se iskazuje zasebno

PRIMOPREDAJA MKO OTPADA – Korisnik usluge ukoliko želi odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO) postavlja spremnik na javnu površinu ispred svog obračunskog mjesta i time iskazuje nedvojbenu potrebu za uslugom pražnjenja spremnika. Prilikom primopredaje smatra se da je spremnik u cijelosti popunjen ovom vrstom otpada obzirom je kriterij za obračun javne usluge volumen spremnika i broj pražnjenja odnosno broj primopredaja na obračunskom mjestu Korisnika. Dakle, Korisnici ostavljaju spremnike na mjestu primopredaje isključivo dok su puni.

Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje ove vrste otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem RFID transpondera (”čip”) koji je ugrađen na tijelu spremnika. Temeljem evidencije o broju primopredaja Davatelj usluge obračunava Korisniku cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene).

Elektronsko očitanje, video nadzor, GPS praćenje

Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom Davatelj usluge će izvršiti dodatno pražnjenje uz evidentiranje primopredaje. Ako se prilikom primopredaje otpada uoči da se u spremniku nalazi otpad koji nije namijenjen za tu vrstu spremnika otpad se neće preuzeti, a o istome će se poduzeti propisane mjere za aktiviranje ugovorne kazne.

Dokaz o izvršenju javne usluge za Korisnika usluge je elektronsko očitanje pražnjenja označenog spremnika putem RFID transpondera (”čip”), odnosno evidencija Davatelja usluge o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja za pojedinog Korisnika usluge.

Kao dodatno prihvatljiv dokaz u slučaju prigovora Korisnika usluge može se upotrijebiti dokaz iz evidencije Davatelja usluge kao što je video nadzor na vozilu, GPS praćenje vozila i sl.

VAŽNO:
Korisnik javne usluge DUŽAN je davatelju javne usluge PREDATI miješani komunalni otpad na obračunskom mjestu, a davatelj usluge dužan je preuzeti taj otpad uz provjeru da sadržaj u spremniku odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja. Davatelj javne usluge označava spremnik čipom i evidentira svaku primopredaju.
Davatelj javne usluge može preuzeti sadržaj samo onog spremnika kojeg korisnik želi predati.

Broj primopredaja odnosno pražnjenja, pomnožen s jediničnom cijenom čini cijenu za količinu predanog otpada
Korisnici javnih usluga čiji se spremnici već nalaze na javnim površinama moraju odrediti način na koji će iskazati potrebu da im davatelj usluga preuzme otpad iz tih posuda. Osim toga dužnost im je postupati s otpadom na način koji ne dovodi do rasipanja otpada i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi, te što je i najvažnije odgovorni su za postupanje s otpadom i spremnikom.

Temeljem navedenog dužnost je korisnika javnih usluga čiji su spremnici postavljeni na javnim površinama:
– onemogućiti nekontrolirano odlaganje otpada od strane trećih osoba
– osigurati predaju miješanog komunalnog otpada davatelju javne usluge na obračunskom mjestu
Neizvršavanjem svojih dužnosti korisnici javnih usluga čiji su spremnici postavljeni na javnim površinama direktno utječu na veći iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i možebitnu ugovornu kaznu.

Tags

Povezani Članci

error: Content is protected !!
Close