Varaždinska županijaVijesti

Smeće u Poljani Biškupečkoj: Na konferenciji za medije naglašeno kako ne postoje nikakve nezakonitosti!

Eto što su poručili!

Pretovarna stanica odnosno GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM POLJANA BIŠKUPEČKA puštena je u rad 08.08.2018. godine, lokacija je u vlasništvu TD ČISTOĆA d.o.o. koje je u cijelosti financiralo izgradnju ove građevine, a kako bi se nakon raskida koncesije sa UNIVERZAL-om osiguralo mjesto za prihvat, privremeno skladištenje i pretovar prikupljenog komunalnog otpada od JLS-a gdje društvo obavlja javnu uslugu (MKO, glomazni otpad, staklo, plastika, drvo, papir i dr.).

Miješani komunalni otpad se nakon istovara iz vozila privremeno skladišti ispod nadstrešnice te se pretovaruje u veća transportna vozila (95 m³) i odvozi na uređena odlagališta. Ostale vrste otpada (staklo, staklena ambalaža, glomazni otpad, drvo…) također se skladište na lokaciji do trenutka isporuke obrađivaču ili oporabitelju.

Lokacija je prostorno planskim dokumentima Grada Varaždina definirana kao zona komunalne namjene odnosno upravo za ono što se danas tu i obavlja, a udaljenost građevine do prvih kuća u naselju Poljana Biškupečka iznosi više od 1.100 metara (zračne linije), naglašeno je na konferenciji za medije održanoj danas u Varaždinu.

Dodali su i da je građevina izgrađena sukladno zakonskim propisima u skladu s pravilima struke te je za istu ishođena građevinska, uporabna, vodopravna dozvola i dozvola za gospodarenje otpadom.

Temeljem navedenog građevina u potpunosti slijedeće uvijete:
a) da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more (spremnik za oborinske vode kapacitet 50.000 litara)
b) da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš (ograda oko cijele parcele, sustav interne kanalizacije, separator ulja i masti kapaciteta 10.000 litara, kontejneri za otpad)
c) da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada (vodonepropusni betonirani plato)
d) da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu (ograda, video nadzor, zabrana pristupa)
e) da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara
f) da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad (upute za rad, edukacija radnika)
g) da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
h) da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom
i) da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu
j) da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada (havarijski komplet).

Naime, kako kažu, u mjesecu studenom 2019. godine pojedini mještani naselja Poljana Biškupečka izrazili su putem medija sumnju u način rada TD ČISTOĆA d.o.o. na ”pretovarnoj stanici”.

Unatoč dobivenim odgovorima od strane TD ČISTOĆA d.o.o uputili su prijavu Inspekcijskim službama nadležnima za zaštitu okoliša.

Nakon inspekcijskog nadzora od strane inspektora zaštite okoliša, vodopravnog inspektora i sanitarnog inspektora utvrđeno je da nema nikakvih osnova za postupanje iz prijave pojedinih mještana Poljane Biškupečke te da TD ČISTOĆA d.o.o na lokaciji obavlja djelatnost gospodarenja otpadom sukladno svim pozitivnim propisima RH.

Predstavnici TD ČISTOĆA d.o.o. učestalo komuniciraju s predsjednikom MO zbog aktivnosti na lokaciji pretovarne stanice uključujući i potrebe za sanacijom pristupne ceste. Napominjemo da je direktor društva na sastanku MO prezentirao članovima MO aktivnosti koje društvo planira provoditi kao i aktivnosti i radnje koje je društvo provelo u svrhu gospodarenja otpadom a naročito na poslovima uklanjanja privremeno uskladištenih količina glomaznog otpada, dodali su na konferenciji i naglasili da odgovorno tvrde da se od strane TD ČISTOĆA d.o.o. na lokaciji pretovarne stanice nisu, ne događaju, niti će se događati nikakve nezakonite aktivnosti.

Tags

Povezani članci

Back to top button
Close
Close