UncategorizedVijesti

Smještaj u starački dom. Kako pružiti svojim bližnjima starost kakvu zaslužuju.

Imate stare i nemoćne roditelje, te ste ozbiljno zabrinuti u vezi toga je li ispravno staviti nekoga koga volite u starački dom. Odlazak starijeg člana obitelji u dom, najčešće roditelja, teško je i za starije i za njihovu djecu. No, ponekad je smještaj u starački dom jedini način da pružite svojim bližnjima starost kakvu zaslužuju.

“Većina ljudi teži za dužim životom, ali ne raduje se tom životu”. Demokrit

Uporište ove Demokritove izjave, u današnjem modernom vremenu možemo pronaći i u činjenici kako, mnogi, svoje posljednje godine života provode sami. Kada umre bračni drug, djeca odsele u potrazi za poslom ili osnovavši vlastitu obitelj, starci ostaju sami. Kada dođe vrijeme u kojem više i nisu u mogućnosti voditi ni osnovnu brigu o sebi, nužno se javlja potreba o smještaju “nama dragih” u neki od institucionalnih oblika skrbi o starijim i nemoćnim osobama.

Upravo iz tog razloga, za razgovor na temu smještaja starijih osoba u Obiteljske domove, Udomiteljske obitelji ili Domove za starije i nemoćne osobe zamolili smo Emu Mihin, mag.act.soc., socijalnu radnicu u Odjelu za odrasle Centra za socijalnu skrb u Ivancu.

Kojim starijim osobama se može osigurati smještaj u ustanovi socijalne skrbi temeljem rješenja Centra?
Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoć u njihovom domu mogu osigurati članovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim životnim prilikama, može se dok takva potreba traje osigurati smještaj u adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju.

Koji je postupak kod smještaja potrebno provesti?
Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika.
Kada zahtjev podnosi sam korisnik smatra se da je ujedno i suglasan sa smještajem. A u slučaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:
• pribaviti suglasnost korisnika, bez suglasnosti korisnika ili skrbnika isti se ne može smjestiti
• zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
• utvrditi mogućnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
• informirati korisnika o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
• informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
• pribaviti svu propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.
• Napisati individualni plan
• Sklopiti nagodbu s obveznicima uzdržavanja ako postoje
• Najbitnije, pronaći mjesto u odgovarajućoj ustanovi

Kako se donosi odluka o izboru ustanove ili udomiteljske obitelji?
Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajući želje korisnika, njegova očekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogućnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja. Veliku važnost treba pridati i zdravstvenom stanju korisnika, jer ustanove su kategorizirane tako da imamo domove za starije i nemoćne osobe, domove za odrasle osobe (psihički bolesne osobe) i Centre za rehabilitaciju (osobe s intelektualnim oštećenjem).
Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji zapravo najviše ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova te žurnosti postupka. Ustanove imaju ugovoren određen broj korisnika koji mogu primiti temeljem rješenja Centra i kada je taj broj popunjen, mi ne možemo realizirati smještaj do oslobođenja mjesta. Realno se može dogoditi da neki dom raspolaže s fizički slobodnim mjestom, ali ako on nije unutar ugovorenog broja, smještaj se na to mjesto može realizirati samo temeljem ugovora, tj. tako da korisnik sam, privatno snosi troškove smještaja. Činjenica je da postoji potreba za povećanjem broja mjesta unutar pojedinih domova temeljem rješenja Centra i isto mi već duže vrijeme priželjkujemo, no dogodilo se u posljednje vrijeme to da su pojedini domovi iz nekih razloga i otkazali ugovor s ministarstvom. To znači ne samo da mi više ne možemo smještavati naše korisnike u te domove, nego je bilo potrebno naći odgovarajuće mjesto i za korisnike koji su bili na smještaju u tim ustanovama. Sve navedeno svakodnevno pred nas stavlja samo dodatan izazov kod osiguravanja adekvatnog smještaja korisnicima.
Uvijek kada je to moguće smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.

Kako se priprema korisnik za smještaj?
Korisnika, njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje s radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju i mogućnostima stručne podrške i pomoći korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.
Također je važno dogovoriti način kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte ( informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi korisnika , mogućnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.)

Kako se podmiruju troškovi smještaja?
Korisnici su dužni podmirivati troškove smještaja vlastitim sredstvima (prihodi, imovina, ušteđevina, doprinos obveznika uzdržavanja i sl.
U slučaju kada sami podmiruju ukupne troškove smještaja u ustanovi smještaj se može realizirati na temelju ugovora između ustanove i korisnika, bez sudjelovanja centra za socijalnu skrb.
U slučaju kada korisnik i njegovi obveznici uzdržavanja nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje troškova smještaja rješenje o smještaju i načinu plaćanja donosi centar za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. S obveznikom uzdržavanja potrebno je sklopiti nagodbu o sudjelovanju u troškovima smještaja u cijelosti ili djelomično ovisno o mogućnostima obveznika uzdržavanja. A korisnik je dužan prodati imovinu koja ne služi njemu i članovima obitelji za podmirenje stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.
Korisniku koji nema dovoljno sredstava može se istim rješenjem priznati i pravo na pomoć za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn mjesečno, s kojima korisnik samostalno raspolaže.

Kolike su cijene smještaja u Domovima?
Važno je naglasiti da se cijene u velike razlikuju ovisno o tome dali je korisniku smještaj osiguran temeljem ugovora (privatno) tu cijenu domovi određuju sami i one se razlikuju od domova do domova, ali su generalno više nego što je to cijena usluge koju plaća ministarstvo za korisnike smještene temeljem rješenja centra.
Cijena za smještaj korisnika smještenih temeljem rješenja Centra također se razlikuje među domovima, ovisi o tome kakvu cijenu je pojedini dom ugovorio s ministarstvom, ali se one uglavnom kreću od 3.200 do 4.800 kuna ovisno o kategoriji korisnika, odnosno zdravstvenom stanju korisnika i njihovom stupnju ovisnosti o tuđoj pomoći i njezi.
Obiteljski domovi imaju najčešće ugovorenu cijenu od oko 3.300 kuna.
Najpovoljnije su cijene smještaja u udomiteljskoj obitelji gdje se cijene opskrbnina za korisnike kreću od 2.160 kn za pokretnu, 2.400 kuna za polupokretnu i 2.880 za nepokretnu osobu.

Koliko udomiteljskih obitelji ima na području Centra za socijalnu skrb Ivanec?
9 udomiteljskih obitelji za odrasle osobe i 8 udomiteljskih obitelji za djecu.
Najčešće imaju dozvolu i mogućnost smještaja po 4 odrasle osobe, a neki imaju i za dodatan privremeni smještaj jedne osobe u kriznim situacijama što propisuje Zakon o soc. Skrbi i često bude od velikog značenja za nas zbog ranije navedenog problema s pronalaskom adekvatnog mjesta u ustanovama i dugih lista čekanja.
Pozivamo sve koji imaju mogućnosti i želje postati udomiteljem neka dođu u naš centar gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o načinu, uvjetima i mogućnostima o tome kako postati udomitelj.

Da li je potrebno raditi zabilježbu na imovinu kod smještaja?
Kod pružanja usluge smještaja vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama koje korisnik ne koristi za stanovanje. Zabilježba se briše na temelju suglasnosti ministarstva kada se izvrši naplata potraživanja ili otpiše dug.

Što je obaveza Centra nakon što se korisnik smjesti?
Stručni radnici centra za socijalnu skrb i ustanove, te udomitelji dužni su međusobno surađivati, razmjenjivati informacije i dogovarati se u pogledu skrbi o zajedničkom korisniku
Korisniku se mora omogućiti da izrazi svoje dojmove o uvjetima smještaja, o načinu pružanja usluga, te da iskaže svoja očekivanja u pogledu daljnjih oblika skrbi.
U slučaju nezadovoljstva korisnika uvjetima smještaja ili uočenih nepravilnosti u skrbi za korisnika stručni radnik centra dužan je preispitati smještaj i po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere za zaštitu interesa korisnika.
Uvijek kada je to moguće važno je djelovati u cilju povratka korisnika u vlastiti dom ili vlastitu obitelj.
Ukoliko se stvore uvjeti za povratak, potrebno je s korisnikom i članovima obitelji razraditi plan povratka i kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi omogućiti korisniku kvalitetan život u vlastitom domu.

Tags

Povezani Članci

Close